Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákupy v internetovém obchodě provozovaným společností ORANGE CAR s.r.o.        od 1. července 2021.

Obchodní podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ORANGE CAR s. r.o., se sídlem Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10, IČO:09929487, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 344751 vedené u Městského soudu v Praze a kupujícího, kterým je zákazník, spotřebitel.

Vymezení pojmů

Prodávající je společnost ORANGE CAR s.r.o., se sídlem Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10, IČO:09929487, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 344751 vedené u Městského soudu v Praze. ORANGE CAR s. r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti. ORANGE CAR s.r.o. je podnikatelský subjekt, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje, zdali je kupující spotřebitelem anebo spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, přičemž kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Takto přijatou objednávku prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail zadaný spotřebitelem ve formuláři objednávkového procesu. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat si a případně měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ v poslední fázi nákupního procesu.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uskutečněním vlastní objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit před odesláním objednávky.

Prodávající si však vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v následujících případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu obratem, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

V případě že je kupujícímu s objednávkou poskytnuto zboží, nebo služba jako dárek zcela zdarma, není na takové zboží nebo službu možné uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá Darovací smlouva účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající zodpovídá spotřebiteli, že dodané zboží při převzetí pozbývá vad. Zejména prodávající zodpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel dodané zboží převzal:

 • má dodané zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • dodané zboží se hodí k účelu, pro který prodávající jeho užití uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • dodané zboží odpovídá jakostí či provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je dodané zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • dodané zboží vyhovuje požadavkům platných právních předpisů.

Nemá-li dodané zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti dodaného zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění zjištěné vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu vadné součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zakoupené zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu dodaného zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo dodanou věc opravit. To platí i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že dané zboží má vadu, anebo kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době minimálně dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající poskytne kupujícímu maximální součinnost k rychlému vyřízení reklamace vad. Pokud kupující při reklamaci vad využije svého práva na snížení ceny výrobku, nebo reklamační proces vede k odstoupení od kupní smlouvy, prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád

 1. ORANGE CAR s.r.o. se zavazuje poskytnout koncovému uživateli, za níže uvedených podmínek, bezplatnou opravu zboží dodávaných a distribuovaných společností ORANGE CAR s. r.o., pokud se v průběhu níže stanovené záruční doby vyskytnou na zboží vady způsobené vadou materiálu nebo vadným zpracováním. ORANGE CAR s. r.o. tímto prohlašuje/zaručuje, že výrobek nebude mít v období běhu záruční doby materiálové ani výrobní vady. V případě, že se v záruční době projeví materiální či výrobní vady výrobku, bude výrobek bezplatně opraven, nebo budou vyměněny jeho vadné součásti.
 2. Při uplatnění práv plynoucích ze služby záruky, tj. v případě nutnosti opravy výrobku v době platnosti této záruky, je nutné kontaktovat ORANGE CAR s.r.o., se sídlem Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10. Oprava plynoucí ze služby záruky se provádí vždy u autorizovaných smluvních servisů společnosti ORANGE CAR s.r.o.
 3. Záruční lhůta na dodávané zboží činí minimálně 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V nabídce ORANGE CAR s.r.o. se může vyskytovat i zboží s jinou, zpravidla prodlouženou zárukou. V takových případech platí dojednaná délka záruky. Záruční doba se prodlužuje o čas, kdy byl výrobek v záruční opravě.
 4. Při uplatňování nároku na záruční opravu je nutné současně předložit:
 • výrobek s příslušenstvím, nejlépe v originálním balení s originálním (tj. neodstraněným či nezměněným) a čitelným výrobním číslem.
 • originál dokladu o nabytí výrobku (pokladní doklad, účtenka, paragon; faktura s datem prodeje, výpis z účtu dokazující uhrazení a den nákupu).
 1. a) Záruka se nevztahuje na vady (škody) způsobené:
 • přírodními živly (blesk, voda, oheň a jiné) a v jejich důsledku či v souvislosti s nimi a v důsledku či v souvislosti s napěťovou špičkou v elektroinstalaci a v důsledku dalších událostí, které společnost Orange Car s.r.o. není schopna ovlivnit;
 • odcizením, poškozením (zejména vnějším mechanickým), běžným opotřebováním, přetížením (zejména výkonovým) výrobku apod. a v důsledku toho či v souvislosti s tím;
 • úpravou technických vlastností výrobku a neoprávněnou úpravou popř. změnu hodnot (parametrů) výrobku;
 • přepravou výrobku od zákazníka nebo k zákazníkovi;
 • nesprávným užíváním výrobku, tj. zejména - používání výrobku k jiným než obvyklým účelům či v rozporu s návodem k obsluze (použití) výrobku, - instalací či užíváním výrobku v rozporu s technickými a bezpečnostními předpisy platnými na území, na kterém je provozovaný – nesprávnou, chybně provedenou či nevhodnou montáží či instalací výrobku, - nesprávným zapojením výrobku na jiné než stanovené napájecí napětí - vniknutím cizích (organických či anorganických) látek do výrobku (úmyslným i neúmyslným resp. náhodným);
 • zanedbáním péče či nesprávnou péčí o výrobek;
 • nesprávným uložením či skladováním výrobku (tj. zejména skladování mimo rozmezí teplot, ve vlhkém, prašném či chemicky popř. jinak nevhodném prostředí);
 • demontáží krytů výrobků;
 • v důsledku vad zařízení, ke kterému či do kterého byl výrobek zapojen a v důsledku či ve spojení s vadami neoriginálního příslušenství tj. příslušenství neposkytnutého společností ORANGE CAR s.r.o. či autorizovaným servisem;
 • opravou výrobku, která nebyla vykonána autorizovaným servisem.
 1. b) Záruka se nevztahuje na baterie, obaly, obsah a data uložená ve výrobku, nadměrně opotřebované mechanické a snímací části výrobku. Dále se za vadu nepovažuje upgrade firmwaru přístroje, vyčištění přístroje a mechanické poškození datových médií.
 2. c) Záruka se nevztahuje na výdaje spojené s dopravou výrobku ani na související výdaje a škodu či riziko vzniklé v souvislosti s dopravou výrobku.

 

Důležitá upozornění:

Na základě neúplného či neoprávněně změněného dokladu o koupi nelze záruku uplatnit a záruka je z toho důvodu neplatná. ORANGE CAR s.r.o. má právo odmítnout bezplatnou opravu v případě, že nebudou výše uvedené podmínky záruky splněny, zejména nebude-li předán výrobek s příslušenstvím v originálním, nebo dostatečném balení, bude-li výrobek mechanicky poškozený, znečištěný, nebo nadměrně opotřebovaný. Dále pokud nebude výrobek dodán s originálním (tj. neodstraněným či nezměněným) a čitelným výrobním číslem, a nebude-li předložen řádně a čitelně vyplněný originál dokladu o nabytí výrobku (pokladní doklad-účtenka, paragon; faktura s vyznačeným datem prodeje, výpis u účtu).

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí internetového obchodu, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, Vyplní formulář pro VRÁCENÍ ZBOŽÍ, který nalezne na tomto odkazu a kontaktuje prodávajícího emailem na odstoupení@orangecar.cz . Uvede, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, pod kterou byla kupní smlouva uzavřena, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel zaslat poštou na adresu provozovatele anebo elektronickou poštou na adresu prodávajícího odstoupení@orangecar.cz .

V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím, nebo v případech opakovaného dodávání zboží) do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno, či nadměrně opotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je však v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrátí takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem anebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci nedokladně informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny zpět na účet.

 

 Elektronická platba

„Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému ComGate. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb ComGate Payments, a.s. je instituce pod dohledem Národní banky ČR a číslo licence je H-EN-I-1064/2013. "

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění kupní smlouvy. Kupující má však právo písemně nesouhlasit s takovým zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze prodávajícího. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro správné doručení objednaného zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy nespokojenost@orangecar.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení vnímána jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím a je archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně v angličtině, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. července 2021.