Reklamace

 1. ORANGE CAR s. r.o. se zavazuje poskytnout koncovému uživateli, za níže uvedených podmínek, bezplatnou opravu zboží dodávaných a distribuovaných společností ORANGE CAR s. r.o., pokud se v průběhu níže stanovené záruční doby vyskytnou na zboží vady způsobené vadou materiálu nebo vadným zpracováním. ORANGE CAR s. r.o. tímto prohlašuje/zaručuje, že výrobek nebude mít v období běhu záruční doby materiálové ani výrobní vady. V případě, že se v záruční době projeví materiální či výrobní vady výrobku, bude výrobek bezplatně opraven, nebo budou vyměněny jeho vadné součásti.
 2.  Při uplatnění práv plynoucích ze služby záruky, tj. v případě nutnosti opravy výrobku v době platnosti této záruky, je nutné kontaktovat ORANGE CAR s. r.o., se sídlem Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10. Oprava plynoucí ze služby záruky se provádí vždy u autorizovaných smluvních servisů společnosti ORANGE CAR s. r.o.
 3. Záruční lhůta na dodávané zboží činí minimálně 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V nabídce ORANGE CAR s. r.o. se může vyskytovat i zboží s jinou, zpravidla prodlouženou zárukou. V takových případech platí dojednaná délka záruky. Záruční doba se prodlužuje o čas, kdy byl výrobek v záruční opravě.
 4. Při uplatňování nároku na záruční opravu je nutné současně předložit:
 • výrobek s příslušenstvím, nejlépe v originálním balení s originálním (tj. neodstraněným či nezměněným) a čitelným výrobním číslem.
 • originál dokladu o nabytí výrobku (pokladní doklad, účtenka, paragon; faktura s datem prodeje, výpis z účtu dokazující uhrazení a den nákupu).
 1.      a) Záruka se nevztahuje na vady (škody) způsobené:
 • přírodními živly (blesk, voda, oheň a jiné) a v jejich důsledku či v souvislosti s nimi a v důsledku či v souvislosti s napěťovou špičkou v elektroinstalaci a v důsledku dalších událostí, které společnost Orange Car s.r.o. není schopna ovlivnit;
 • odcizením, poškozením (zejména vnějším mechanickým), běžným opotřebováním, přetížením (zejména výkonovým) výrobku apod. a v důsledku toho či v souvislosti s tím;
 • úpravou technických vlastností výrobku a neoprávněnou úpravou popř. změnu hodnot (parametrů) výrobku; 
 • přepravou výrobku od zákazníka nebo k zákazníkovi;
 • nesprávným užíváním výrobku, tj. zejména - používání výrobku k jiným než obvyklým účelům či v rozporu s návodem k obsluze (použití) výrobku, - instalací či užíváním výrobku v rozporu s technickými a bezpečnostními předpisy platnými na území, na kterém je provozovaný – nesprávnou, chybně provedenou či nevhodnou montáží či instalací výrobku, - nesprávným zapojením výrobku na jiné než stanovené napájecí napětí -  vniknutím cizích (organických či anorganických) látek do výrobku (úmyslným i neúmyslným resp. náhodným);
 • zanedbáním péče či nesprávnou péčí o výrobek;
 • nesprávným uložením či skladováním výrobku (tj. zejména skladování mimo rozmezí teplot, ve vlhkém, prašném či chemicky popř. jinak nevhodném prostředí);
 • demontáží krytů výrobků;
 • v důsledku vad zařízení, ke kterému či do kterého byl výrobek zapojen a v důsledku či ve spojení s vadami neoriginálního příslušenství tj. příslušenství neposkytnutého společností ORANGE CAR s.r.o. či autorizovaným servisem;
 • opravou výrobku, která nebyla vykonána autorizovaným servisem.

b) Záruka se nevztahuje na baterie, obaly, obsah a data uložená ve výrobku, nadměrně opotřebované mechanické a snímací části výrobku. Dále se za vadu nepovažuje upgrade firmwaru přístroje, vyčištění přístroje a mechanické poškození datových médií.

c) Záruka se nevztahuje na výdaje spojené s dopravou výrobku ani na související výdaje a škodu či riziko vzniklé v souvislosti s dopravou výrobku.

 

Důležitá upozornění:

Na základě neúplného či neoprávněně změněného dokladu o koupi nelze záruku uplatnit a záruka je z toho důvodu neplatná. ORANGE CAR s.r.o. má právo odmítnout bezplatnou opravu v případě, že nebudou výše uvedené podmínky záruky splněny, zejména nebude-li předán výrobek s příslušenstvím v originálním, nebo dostatečném balení, bude-li výrobek mechanicky poškozený, znečištěný, nebo nadměrně opotřebovaný. Dále pokud nebude výrobek dodán s originálním (tj. neodstraněným či nezměněným) a čitelným výrobním číslem, a nebude-li předložen řádně a čitelně vyplněný originál dokladu o nabytí výrobku (pokladní doklad-účtenka, paragon; faktura s vyznačeným datem prodeje, výpis u účtu).

 

 Do balíku prosím vložte kopii faktury s vyplněným formulářem pro reklamaci zboží  odkaz ZDE 

Pro zaslání zboží k nám (poštovné si hradí zákazník sám) můžete použít jakoukoliv přepravní společnost, která doručí zásilku přímo k nám na adresu.

Zásilku prosím zašlete na adresu :            ORANGE CAR s.r.o., (areál ČTK)

                                             Žirovnická 2389/1a, Praha 10 , 106 00

 Vracené zboží prosím neposílejte na dobírku. Takové zásilky nepřebíráme.